MTVA - Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

For the english version click HERE

Ön a honlapon (a www.mtva.hu navigálási címen elérhető internet szolgáltatás) történő regisztrációval, a honlapon keresztül történő email küldésével, illetve a hírlevelünkre történő feliratkozással elfogadja az alábbi feltételeket.

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a két jogszabály együtt a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.).

Definíciók:
A jelen nyilatkozat alkalmazása során használt fogalmak alatt a vonatkozó jogszabályok meghatározásai szerinti fogalmakat kell érteni.

Az Adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
A törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre:
Ön a honlapon történő regisztrációval, a honlapon keresztül történő email küldésével, illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
az Önnel való kapcsolattartás,
hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
online sajtótájékoztatók szervezése,
közvetlen üzletszerzés,
a honlapon keresztül feltett, illetve a honlapon feltüntetett e-mail címeken keresztül megküldött kérdések, nyilvánosságra hozatala során történő adatkezelés
piackutatás.
A honlapon történő regisztrációval a személyes adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:
postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése, információk az MTVA-ról,
Ön név-, lakcím-, elektronikus levelezési cím (e-mail) adatainak közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára történő felhasználása,
e-mai címére, telefonjára/mobiltelefonjára elektronikus úton hírlevelek, reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése,
az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok):
A naplófájlok:
Az MTVA által működtetett szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait:
a böngésző típusa
az oldalra való belépés ideje
az oldalról való távozás ideje
a látogató IP-címe
A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek az MTVA szerverén.

Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az MTVA mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 15 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az MTVA adatvédelmi szabályzata ITT található.

Amennyiben Ön az MTVA belső folyamataiban, adatáramlásában, vagy bármely adatkezelésében törvényellenességet, vagy hibás gyakorlatot tapasztal, elküldheti az adatvedelem[kukac]mtva[pont]hu e-mail címre, vagy beküldheti névtelenül is az alábbi űrlap segítségével: